06 39 72 32 56 info@studiojonik.nl
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden van Studio Jonik.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen Studio Jonik en de opdrachtgever.

1. Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Studio Jonik een overeenkomst heeft afgesloten tot het verrichten van werkzaamheden;
1.2 Ontwerper: Studio Jonik die de opdracht als bedoeld onder 1.1 heeft aanvaard;
1.3 Toeleverancier: produktiebedrijven (en andere tussenpartijen) die als doel hebben het verveelvoudigen en/of het openbaarmaken van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door de ontwerpstudio voortvloeiende uit de opdracht als bedoeld onder 1.1.

2. Uitvoering

2.1 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
2.2 Studio Jonik is gerechtigd toeleveranciers in te schakelen bij het uitvoeren van haar overeenkomsten.
2.3 Voordat een opdracht in productie of online gaat, dient de opdrachtgever een drukproef of ontwerp, schriftelijk goed te keuren.

3. Verplichtingen Studio Jonik:

Studio Jonik garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

4. Verplichtingen opdrachtgever:

4.1 Het door Opdrachtgever aan Studio Jonik geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst en afbeeldingen in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Studio Jonik en opdrachtgever.
4.2 Opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Studio Jonik, dat al het door opdrachtgever aan Studio Jonik verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door Studio Jonik te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

5. Offertes:

5.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Studio Jonik het recht de prijzen hierover aan te passen.
5.3 Offertes van Studio Jonik zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aan-gegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

6. Prijzen:

6.1 Alle in een offerte of factuur vermelde prijzen zijn exclusief BTW (onder voorbehoud van typefouten).
6.2 De ontwerper heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag.
6.3 Naast het honorarium van de ontwerper, komen ook de kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de opdracht door toeleveranciers. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd.
6.4 In het geval van het vervaardigen van een website:
6.4.1 De kosten worden in overleg bepaald en schriftelijk vast gelegd.
6.4.2 Bij het ‘hosten’ van een website en domeinnaam registratie, bij een hosting provider, worden maandelijkse kosten in rekening gebracht. Ontwerper kan hierin adviseren, richting opdrachtgever. Opdrachtgever gaat zelf een betalings-overeenkomst aan bij de hosting provider. Zodra deze overeenkomst ingaat, verleent opdrachtgever de benodigde inlog-gegevens aan ontwerper, om de opdracht voor het vormgeven van een website te kunnen uitvoeren.
6.4.3 In geval van het aanschaffen van een Word Press Thema t.b.v. een website, worden er eenmalig of jaarlijks kosten gemaakt. Ook deze kosten worden direct door opdrachtgever zelf betaald.
6.4.4 Bij het onderhoud en aanvullen/wijzigingen aanbrengen (CMS) van een online website, wordt een honorarium in rekening gebracht, op basis van een uurtarief.

7. Wijziging opdracht:

7.1 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

8. Betalingsvoorwaarden:

8.1 Alle door Studio Jonik uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.
8.2 Opdrachtgever dient de door Studio Jonik uitgeschreven rekeningen via overmaking te voldoen. Het betalen van de rekeningen dient vooraf, ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
8.3 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9. Aansprakelijkheid:

9.1 De ontwerpstudio kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.3, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.
9.2 De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
9.3 De ontwerpstudio kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (produktiebedrijven).

10. Auteursrecht, reproductierecht en eigendomsrecht:

10.1 Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Studio Jonik. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen Studio Jonik en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model of concept, blijven deze rechten bij Studio Jonik.
10.2 Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd.
10.3 Studio Jonik heeft te allen tijde het recht om haar naam in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Studio Jonik het resultaat zonder vermelding van de naam van Studio Jonik openbaar te maken of te verveelvoudigen.
10.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Studio Jonik tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, illustraties, foto’s, films, (audio- en video)presentaties, eigendom van Studio Jonik, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

11. Geheimhouding:

11.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen.
11.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.
11.3 Zie ook het Privacy Beleid van Studio Jonik op de website.